O nama

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ (LAG „VIP“) je neprofitna organizacija osnovana 14. rujna 2012. godine te obuhvaća područja 6 jedinica lokalne samouprave (koje su ujedno i osnivači LAG-a) i u svom sastavu ima grad Viroviticu te općine Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica (koje administrativno pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji). Područje LAG-a pripada statističkoj NUTS-2 regiji Panonska Hrvatska, odnosno kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske. Površina LAG-a iznosi 814,47 km2 što predstavlja 1,44% kopnenog teritorija Republike Hrvatske te 40,24% površine Virovitičko-podravske županije. Područje LAG-a „VIP“ nalazi se u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske na prostoru dodira Središnje i Istočne Hrvatske, u Virovitičko-podravskoj županiji (HR NUTS 3 regija). Na sjeveru graniči s Mađarskom, na jugu s Bjelovarsko-bilogorskom te na sjeverozapadu s Koprivničko-križevačkom županijom. LAG „VIP“ na istoku graniči s LAG-om „Marinianis“, na jugu s LAG-om „Bilogora-Papuk“, te na zapadu s LAG-om „Podravina“ i LAG-om „Sjeverna Bilogora“.

lag-podrucje

 

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine na području LAG-a „VIP“ živi 41.907 stanovnika, što čini 59,55% od ukupnog broja stanovništva Virovitičko-podravske županije, odnosno 1,08% stanovnika Republike Hrvatske. Prosječna gustoća naseljenosti područja LAG-a „VIP“ iznosi 50,23 st./km2.

LAG „VIP“ aktivno s radom započinje nakon prolaska na 2. natječaju IPARD programa za Mjeru 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“, nakon kojeg je potpisan Ugovor o sufinanciranju LAG-a „VIP“ s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Osnivanje LAG-a „VIP“ predstavlja temelj provođenja LEADER programa u Republici Hrvatskoj (franc. „Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale“, što znači „Veza među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva“), čiji je glavni cilj osnivanja unapređenje i poboljšanje ruralnog razvoja te ostvarivanje što bolje suradnje između jedinica lokalne samouprave, nevladinih organizacija, privatnog i civilnog sektora, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mladih, žena te raznih socio – ekonomski ugroženih skupina.

Najvažnije zadaće LAG-a „VIP“, od osnutka do danas, uključuju poticanje i animiranje lokalnog stanovništva na predlaganje, izradu i provedbu razvojnih projekata (budući da oni najbolje poznaju probleme, potrebe i neiskorištene potencijale svog područja), izradu i provedbu Lokalne razvojne strategije za razdoblje od 2013.-2014. i Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020. (prijelazno razdoblje 2021. – 2022.) te izradu Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023.-2027. godina. Na taj način žele se umrežiti lokalni dionici te osigurati protok informacija i transfer znanja, kako bi se zajednički planirao ukupni razvoj, adekvatno iskoristili svi potencijali što će u konačnici doprinijeti poboljšanju ruralnih, životnih i radnih uvjeta na području LAG-a „VIP“. Temeljem sinergijskog pristupa, od svog osnutka, LAG je konstantno pružao doprinos razvoju svog područja te težio ostvarenju strateških ciljeva i vizije iz trenutno važeće LRS.

Svrha djelovanja LAG-a prema Statutu je:

 • unaprijediti kvalitetu života u prostoru područja djelovanja,
 • osnažiti i povezati dionike koji djeluju u prostoru područja djelovanja,
 • poticati sudjelovanje žena, mladih i svih ranjivih skupina u donošenju odluka na lokalnoj razini,
 • poticati međusektorsku suradnju,
 • okupljati i povezivati sve dionike koji teže i djeluju u smjeru održivog i ujednačenog razvoja prostora područja djelovanja, kao i
 • unaprjeđivati uvjete za djelovanje članica LAG-a.

Kako bi konstantno raspolagao sa što relevantnijim informacijama te što kvalitetnije provodio LEADER program na svom području, LAG „VIP“ član je dvije civilne mreže u Republici Hrvatskoj – LEADER mreže Hrvatske (LMH) i Hrvatske mreže za ruralni razvoj (HMRR). Član je i Nacionalne ruralne mreže (NRM), osnovane 2011. godine od Ministarstva poljoprivrede, koja djeluje na cijelom ruralnom području Republike Hrvatske i sastavni je dio/članica Europske mreže za ruralni razvoj (EMRD). 

Vizija Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ je omogućavanje i promocija uravnoteženog razvoja cijelog ruralnog područja koji će se temeljiti na učinkovitom korištenju svih gospodarskih, poljoprivrednih, turističkih i kulturnih resursa, zaštiti okoliša i održivom razvoju u cilju ostvarenja što veće stope zaposlenosti i povećanja razine obrazovanja. Vizija razvoja Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ je sažeta i jasna zamisao o željenom i predvidljivom postignuću u razvoju područja. Zasniva se na rezultatima osnovne analize, SWOT/TOWS analize, razvojnih trendova u užem i širem krugu te idejama o budućnosti područja. Razvojna vizija temelji se na razvoju identiteta područja korištenjem komparativnih prednosti s većim naglaskom na razvoj ljudskih resursa posebno na djelovanju temeljenom na načelima LEADER/CLLD pristupa.

Uloga LRS i LAG-a „VIP“, kao potporne organizacije razvoju i implementaciji razvojnih smjernica, i dalje se zasniva na očuvanju i razvoju socijalnog kapitala s naglaskom na razvoj partnerstva između javnog, gospodarskog i civilnog sektora, temelji se na načelima što brže implementacije CLLD pristupa lokalnom razvoju, uspostavi mreža potpornih institucija/organizacija u svrhu njihova sinergijskog djelovanja, na jačanju gospodarskih razvojnih mogućnosti područja (i to prvenstveno razvoja poljoprivrednog i turističkog sektora) te jačanju poduzetničkih inicijativa u svim razvojnim sektorima u svrhu održivog razvoja područja diverzifikacijom djelatnosti i stvaranjem održivih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, malog poduzetništva i obrtništva. Glavna svrha navedenog je osiguranje povećanja kvalitete života lokalnih stanovnika i zadržavanje mlađe populacije, odnosno opstanka stanovništva na području.

Temeljem analize trenutnog stanja, opći cilj djelovanja LAG-a „VIP“ je podržati održivi razvoj lokalne zajednice i inicijative na LAG području poticanjem među-sektorske suradnje te integriranog pristupa revitalizaciji zajednice i jačanju ruralnog gospodarstva. Temeljem definiranih razvojnih smjernica lokalno partnerstvo i šira zajednica s kojom su provedene detaljne konzultacije, pristupili su definiranju strateških ciljeva. Osmišljavanje strateških razvojnih ciljeva vodilo se prvenstveno usklađenosti s prioritetima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. – prioriteti drugog stupa (ruralni razvoj), ZPP Europske unije:

 1. poticanje prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima (razvoj baza podataka u ruralnim područjima; jačanje veza između poljoprivrede, šumarstva i znanstvenog sektora);
 2. jačanje održivosti i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede, promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija te davanje potpore održivom upravljanju šumama;
 3. promicanje organizacije prehrambenog lanca, dobrobiti životinja i upravljanja rizicima u poljoprivrednom sektoru;
 4. obnavljanje, očuvanje i jačanje poljoprivrednih i šumskih ekosustava (bioraznolikost, voda, tlo);
 5. promicanje učinkovitog korištenja resursa (vode i energije) i davanje potpore prelasku na gospodarstvo s niskom emisijom ugljika (korištenjem obnovljive energije, smanjenjem emisija stakleničkih plinova, očuvanjem i pohranjivanjem ugljika);
 6. promicanje društvene uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj (jednostavnije otvaranje radnih mjesta, promicanje lokalnog razvoja, pojačana dostupnost informacijskih i komunikacijskih tehnologija),

a doprinosima kojima se direktno ostvaruju sva tri cilja ZPP-a:

 1. poticanje konkurentnosti poljoprivrede, među ostalim, i kroz višenamjensku i tehnološki inovativnu proizvodnju prilagodljivu klimatskim promjenama te tehnološki moderniziranu prehrambeno-prerađivačku industriju
 2. osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i akcije protiv klimatskih promjena uz provedbu načela zaštite okoliša i prirode te očuvanje genetskih izvora
 3. postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica, uključujući stvaranje i zadržavanje radnih mjesta. 

Prvi korak u izradi LRS LAG-a „VIP“ bio je definirati sve relevantne dionike sa strateškog područja, odnosno sve pravne i fizičke osobe na koje će LRS utjecati te koje će istu provoditi. Uključeni dionici omogućili su širi pogled na trenutno stanje te ukazali na potencijale koje je potrebno iskoristiti i na njima temeljiti daljnji rast i razvoj područja. Razvoj LRS baziran je na uključivanju različitih dionika s područja LAG „VIP“, kako bi se definirani ciljevi i mjere, ali i financijski i akcijski plan, bazirali na stvarnim potrebama dionika. Razvoj partnerstva na području LAG-a „VIP“ posebno je važan zbog toga što potiče i podupire povezivanje i suradnju lokalnih zajednica koje imaju zajednički povijesni, gospodarski i društveni značaj. 

LRS LAG-a „VIP“ izrađena je prema LEADER principu provedbom odozdo prema gore. LRS je strukturirana tako da su međusobno sukladni svi programirani ciljevi sa pripadajućim mjerama, odnosno aktivnostima, te provedbeni tipovi operacija, što je razvidno kroz kumulativne doprinose fokus područjima PRR RH za razdoblje 2014.-2020. Jednako tako, istaknut je doprinos horizontalnim, međusektorskim ciljevima – poticanju inovacija s posebnim naglaskom na očuvanje okoliša te prilagodbu i ublažavanje utjecaja klimatskih promjena. Međusektorski ciljevi prožeti su kroz cijelu LRS. LRS je rađena sukladno prepoznatim potrebama ovoga područja, oslanjajući se na postojeće lokalne resurse, čime su postavljeni ciljevi, koji se planiraju realizirati neovisno o sredstvima javne pomoći.

Najvažniji dio Lokalne razvojne strategije LAG-a je definiranje razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera koji će biti temelj za pripremu, odabir te samu provedbu razvojnih projekata. Pri planiranju aktivnosti/tipova operacija za provedbu LRS LAG-a „VIP“, a time i razvojnih ciljeva, prvenstveno se vodilo implementacijom načela LEADER-a/CLLD-a za razdoblje 2014.-2020. koje je prioritetno usmjereno na inovacije, zaštitu okoliša i smanjenje utjecaja na klimatske promjene te na postizanje planiranih rezultata koji donose trajne i vidljive promjene. Vodeći se svim navedenim smjernicama, metodom odozdo prema gore, LAG je definirao prioritetne tipove operacija i mjere koji su doveli do definiranja strateških (specifičnih) ciljeva.

CILJEVI LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE 2014. – 2020.

 1. Poticanje konkurentnog gospodarstva temeljenog na održivoj poljoprivredi
 2. Unaprjeđenje kvalitete i uvjeta života u ruralnom području
 3. Jačanje ljudskih kapaciteta i identiteta LAG-a.

Očekivani učinci ciljeva moraju biti jasno (mjerljivo) usmjereni ostvarivanju razvojne vizije područja, no prvenstveno moraju doprinositi komplementarnosti s razvojnim prioritetima Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. za čiju realizaciju je i namijenjena LRS LAG-a „VIP“, koja u suštini, predstavlja projektni prijedlog za višegodišnje financiranje implementacije CLLD-a iz Mjere 19 Programa ruralnog razvoja do 2020. godine. Definirane ciljeve LAG „VIP“ postići će implementacijom prioritetnih mjera odnosno aktivnosti s pripadajućim tipovima operacija usmjerenim sustavu provedbe temeljem 8. načela CLLD-a (decentralizirana provedba lokalnog razvoja vođenog lokalnom zajednicom). Doprinos LRS mjeri se putem indikatora isporuka (outputa) na razini mjera kojima se kumulativno mjeri ostvarenje rezultata postizanja strateških ciljeva (indikatori rezultata).

Ciljevi osnivanja LAG-a prema Statutu su: 

 • jačanje kapaciteta lokalnih dionika i
 • širenje LEADER/CLLD načela i metodologije u integralnom razvoju područja djelovanja LAG-a, uz međusektorsko povezivanje, jačanje kapaciteta, razmjenu iskustava i javno zagovaranje interesa lokalnih razvojnih dionika, predstavnika javnih i privatnih lokalnih socio-ekonomskih interesa.

Djelatnosti LAG-a kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • upravljanje lokalnim razvojem pod vodstvom lokalne zajednice;
 • strateško programiranje, izrada i provedba lokalne razvojne strategije za integralni i uključiv lokalni razvoj vođen lokalnom zajednicom, temeljen na pristupu „odozdo prema gore“ odnosno primjeni načela LEADER/CLLD-a; poticanje sudjelovanja javnosti u donošenju i provođenju lokalnih razvojnih politika;
 • pružanje potpore svim lokalnim razvojnim dionicima odnosno predstavnicima javnih i privatnih lokalnih socio-ekonomskih interesa koji se bave razvojem lokalne zajednice kroz seminare, radionice, predavanja, individualne konzultacije i slično, u cilju njihovog razvoja i samoodrživosti;
 • poticanje suradnje, međusobne pomoći i povezivanja predstavnika javnih i privatnih lokalnih socio-ekonomskih interesa, kao i ostalih dionika u ruralnom prostoru čije se djelovanje temelji na LEADER/CLLD načelima, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini;
 • izrada, provođenje, nadzor i koordinacija integralnih i drugih razvojnih projekata Udruge na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini;
 • vrednovanje i odabir, nadzor i koordinacija projekata koji se provode u sustavu provedbe decentralizirane raspodjele javnih sredstava kojima upravlja Udruga;
 • briga o revitalizaciji, zaštiti i promicanju tradicijskog nasljeđa te kulturne i prirodne baštine lokalnih zajednica;
 • izrada i izdavanje publikacija, časopisa, nosača zvuka, knjiga, časopisa, brošura i ostalih izdanja korisnih za razvoj neprofitnog sektora i promicanje načela LEADER/CLLD-a u integralnom održivom razvoju lokalnih zajednica;
 • sudjelovanje na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim skupovima, seminarima i slično koji su u vezi s radom neprofitnog sektora, integralnog razvoja lokalnih zajednica i primjenom načela LEADER/CLLD-a;
 • organizacija sajmova, izložbi, koncerata, predstava i drugih javnih događaja u lokalnim zajednicama, te regionalnoj nacionalnoj i međunarodnoj razini u svrhu promicanja ruralnog razvoja i primjene načela LEADER/CLLD-a u razvoj lokalnih zajednica;
 • organiziranje stručnih skupova, edukacija i razmjene znanja i vještina za sve predstavnike javnih i privatnih lokalnih socio-ekonomskih interesa, razvojne dionike ruralnih prostora;
 • potpora stjecanju znanja, razmjene iskustava i savjetovanja između članica Udruge te nadležnih državnih tijela i službi odgovornih za pitanja ruralnog razvoja na razini Republike Hrvatske i Europske unije;
 • poticanje i potpora provedbi stručnog i znanstveno-istraživačkog rada vezanog za područje ruralnog razvoja i primjenu načela LEADER/CLLD-a u razvoju lokalnih zajednica;
 • poticanje i potpora aktivnoj uključenosti građana u društveno korisnim akcijama i volonterizmu te organiziranje razmjene volontera; osnivanje i vođenje lokalnih volonterskih centara u ruralnom području;
 • provođenje volonterskih aktivnosti, informiranje, savjetovanje, edukacija volontera i organizatora volontiranja kroz djelovanje lokalnih volonterskih centara;
 • informiranje subjekata koji djeluje na području LAG-a o raspisanim natječajima i postojećim mogućnostima;
 • savjetodavna i tehnička potpora i pomoć u pripremi projektnih prijedloga subjekata koji djeluju na području LAG-a, isključujući one koji se prijavljuju na LAG natječaje;
 • pružanje podrške, pomoći i potpore za razvoj i djelovanje svih dionika s područja LAG-a;
 • obavljanje i drugih sličnih poslova, a koji doprinose ostvarenju ciljeva Udruge u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Praćenje provedbe LRS LAG-a obuhvaća stalno praćenje, mjerenje učinaka provedbe LRS, kriterije ocjenjivanja te indikatore za ocjenu uspješnosti i učinkovitosti prioriteta i mjera, odnosno projekata kojima se provode. Praćenje i evaluacija sastavni je dio redovnih aktivnosti LAG-a. Provedba LRS je kontinuiran proces. Temeljne značajke toga procesa, jednako kao i u procesu njezina stvaranja, odnose se na suradnički, timski pristup te participativno odlučivanje i dijalog na svim razinama, ali i na preuzimanju odgovornosti za ostvarivanje postavljenih ciljeva i zadataka.

CILJEVI LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE 2014. – 2020.

Vizija se realizira putem općih i specifičnih ciljeva LRS i temelji se na već determiniranim komparativnim značajkama područja:

izrezak

 

LAG- u „VIROVITIČKI PRSTEN“ ISPLAĆENO UKUPNO 699.984,52 HRK

IZ IPARD MJERE 202 „PRIPREMA I PROVEDBA LOKALNIH STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA“ 

 Nakon prolaska na 2. natječaju IPARD programa za Mjeru 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“, dana 23. veljače 2014. godine LAG „Virovitički prsten“ potpisao je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dvogodišnji IPARD Ugovor za provedbu LEADER Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ u 2014. i 2015. godini. Nakon slanja zadnjeg Zahtjeva za isplatu za 2015. godinu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o isplati, temeljem kojeg je za 2015. godinu LAG-u isplaćeno ukupno 446.825,88 kune, odnosno 99,29% od ukupnih 450.000,00 kuna koliko je odobreno za 2015. godinu. Zadnjom isplatom LAG-u „Virovitički prsten“ isplaćeno je ukupno 699.984,52 HRK za provedene aktivnosti iz IPARD Mjere 202.

Sredstva iz IPARD Mjere 202 dodijeljena su za provedbu aktivnosti koje su obuhvaćale usavršavanje i obrazovanje zaposlenika i članova LAG-a, animaciju, izradu promidžbenih materijala, organizaciju promidžbenih događaja za stanovnike s područja LAG-a, organizaciju studijskih putovanja, nabavu opreme te kompletne troškove ureda LAG-a.

 

LAG- u „VIROVITIČKI PRSTEN“ ODOBRENO UKUPNO 312.423,90 HRK

IZ PODMJERE 19.1. „PRIPREMNA POMOĆ“

Nakon što je, dana 28. rujna 2015. godine, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ dobila Odluku o dodjeli sredstava za provedbu Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o isplati zadnjeg Zahtjeva za isplatu, kojom je Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ odobrena isplata sredstava u iznosu od 79.526,81 kuna. Isplatom konačnog Zahtjeva za isplatu Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ završila  je provedbu Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ s odobrenih ukupno 312.423,90 kuna, odnosno 98,02% od ukupno dodijeljenog iznosa za provedbu Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“.

 Sredstva iz Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ odobrena su za izradu Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020., organizaciju sastanaka na području LAG-a, sudjelovanja zaposlenika i članova LAG-a na radionicama i sastancima u svrhu izrade Strategije, opremanje ureda te sve tekuće troškove LAG-a.

 

LAG-u „VIROVITIČKI PRSTEN“  odobreno ukupno 9.293.805,99 HRK

za provedbu Lokalne razvojne strategije 2014.-2020.

 Nakon što je 27. lipnja 2016. godine LAG „Virovitički prsten“ poslao prijavu na raspisani Natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., nakon završenog postupka rješavanja po prigovorima i ponovne administrativne obrade, te postupka uvećanja javne potpore uslijed viška raspoloživih sredstava, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je konačne rezultate natječaja.

 Sukladno tome, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je odabrala 54 lokalne akcijske grupe (LAG-a) s područja Republike Hrvatske za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) za razdoblje 2014.–2020. Odabranim LAG-ovima je dodijeljeno ukupno 463.096.945,70 HRK za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ (provedba LRS), Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ iz PRR 2014. – 2020.

Temeljem dobivene Odluke o odabiru LAG-ova, LAG-u „Virovitički prsten“ odobrena je javna potpora u ukupnom iznosu od 9.293.805,99 HRK, budući da zbog broja stanovnika i broja jedinica lokalne samouprave unutar LAG-a, nije bilo moguće ostvariti veći broj bodova, odnosno viši iznos potpore. Sukladno tome, dana 17. veljače 2017. godine LAG „Virovitički prsten“ potpisao je Ugovor s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Na konačnoj rang listi za Podmjeru 19.2., LAG „Virovitički prsten“ zauzeo je visoko 17. mjesto od ukupno 54 odabrana LAG-a s područja Republike Hrvatske, a prema iznosu odobrene potpore ostvario je najbolje rezultate u usporedbi sa ostalim LAG-ovima s područja Virovitičko-podravske županije.

 Nakon potpisivanja Ugovora s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te sukladno odobrenom Financijskom i Akcijskom planu iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020. i usvojenom Planu provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2014.-2020., LAG „Virovitički prsten“ je, u sklopu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ (provedba LRS), krenuo s raspisivanjem natječaja za:

 • Tip operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020., koji je sukladan Tipu operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.,
 • Tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020., koji je sukladan Tipu operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i
 • Tip operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020., koji je sukladan Tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., 

nakon čega, sukladno definiranim kriterijima u svojoj Lokalnoj razvojnoj strategiji, odabire i financira projekte sa svog područja.

Metodologija odabira projekata na razini LAG-a temeljem provedbe osmog načela CLLD pristupa lokalnom razvoju vođenom lokalnom zajednicom (decentralizirani pristup provedbe lokalnog razvoja) detaljno se definira internim procedurama organizacije. Temelj za decentraliziran postupak upravljanja javnim sredstvima iz Podmjere 19.2. PRR-a RH za razdoblje 2014.-2020. od strane LAG-a, odnosno odobrenje projekata krajnjih korisnika (nositelja projekata), predstavlja Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2., 19.3. i 19.4. unutar Mjere 19 (NN 96/2017, NN 53/2018), Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u za provedbu LRS br. 5738, Sporazum o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera s pripadajućim prilogom (koji sklapaju LAG i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a kojim su definirane funkcije i odgovornosti LAG-a i APPRRR-a) te Smjernice za provedbu postupka odabira projekata dostavljenim od strane APPRRR-a. Postupak odabira projekata na razini LAG-a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 1. priprema i objava LAG Natječaja, 2. podnošenje, zaprimanje i otvaranje prijava projekata, 3. administrativna kontrola projekata (Analiza 1), 4. ocjenjivanje projekata (Analiza 2) i 5. odabir projekata od strane UO LAG-a.

Radi postizanja europske dodane vrijednosti te jačanja kapaciteta LAG-a „VIP“, Lokalnom razvojnom strategijom predviđeni su projekti suradnje koji uključuju LAG-ove s područja Republike Hrvatske, što te projekte čini međuteritorijalnim. U sklopu Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“, Akcijskim planom predviđena je realizacija 2 međuteritorijalna projekta suradnje, za koje je odobrena javna potpora od 5% od provedbe Podmjere 19.2., odnosno alokacija u iznosu od 354.049,75 HRK. Lokalnom razvojnom strategijom definirana su tematska područja i opisi ciljeva suradnje.

Sukladno odredbama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ (NN 96/17, 53/18) u okviru mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. te sukladno Listi prihvatljivih troškova, LAG provodi i aktivnosti iz Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“. Kroz Podmjeru 19.4. LAG-u su prihvatljivi tekući troškovi (u koje se ubrajaju izravni troškovi osoblja LAG-a u skladu s člankom 67. i 68. Uredbe (EU) br. 1303/2013; usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, članova i volontera LAG-a u vezi rada LAG-a i/ili uz provedbu mjera iz LRS, sudjelovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a na radionicama, sastancima (uključujući tekuće sastanke u vezi rada LAG-a i LAG Natječaja), seminarima, treninzima, studijskim putovanjima, sajmovima i slično, u vezi provedbe LRS i/ili Programa, na ili izvan područja LAG-a; putni troškovi (troškovi navedeni u putnom nalogu za zaposlenike, članove i volontere LAG-a); troškovi ureda i usluge vezane uz rad LAG-a) i animacija (u koje se ubrajaju provedba animacijskih aktivnosti; putni troškovi (troškovi navedeni u putnom nalogu za zaposlenike, članove i volontere LAG-a) i usluge). Na kraju završetka svakog pojedinog kvartala/ tromjesečja, LAG podnosi Zahtjeve za isplatu u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

(LRS LAG-a „VIP“ za razdoblje 2014.-2020. može se preuzeti na linku https://www.lagvip.hr/wp-content/uploads/2019/07/LRS-LAG-a-VIP-2014.-2020_V10.0-11.07.2019..pdf )

 Na samom kraju, treba naglasiti kako LAG-ovi s područja Republike Hrvatske pokrivaju 516 jedinica lokalne samouprave s 6.161 naseljem, te se u područjima djelovanja LAG-ova nalazi više od 2,2 milijuna stanovnika u ruralnim prostorima.  

Skip to content