U Hrvatski sabor poslan prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojim se raspolaganje državnim zemljištem ponovno vraća općinama i gradovima

Na sjednici Vlade prihvaćen je Prijedloga zakona o poljoprivrednom zemljištu kojim se raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem ponovno vraća jedinicama lokalne samouprave, odnosno općinama i gradovima. Zakon o poljoprivrednom zemljištu jedan je od najvažnijih zakona u resoru poljoprivrede te se očekuje kako će se prenošenjem poslova raspolaganja s Agencije za poljoprivredno zemljište na jedinice lokalne samouprave povećati učinkovitost i bolja kontrola nad raspolaganjem državnim zemljištem te povećati obradive poljoprivredne površina, što će zasigurno pozitivno utjecati na poslovanje poljoprivrednika u RH.

Zakon predviđa davanje zemljišta u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. U zakup se može dati i privatno obraslo neobrađeno zemljište na pet godina ako su vlasnici nedostupni ili nepoznatog boravišta, a zemljište se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Natječaj za dodjelu privatnog zemljišta mora biti objavljen na oglasnoj ploči i webu općina i gradova gdje se zemljište nalazi te internetskoj stranici Agencije. Novac/zakupnina čeka vlasnika 5 godina, ako se ne javi sredstva postaju prihod lokalnog/državnog proračuna uz izričito namjensko trošenje za okrupnjavanje/komasaciju i sl.

Zakon previđa i izdvajanje iz šumsko-gospodarske osnove zapuštenog poljoprivrednog zemljišta koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji u zakup ili prodaju što će zasigurno dovesti do povećanje obradivog poljoprivrednog zemljišta posebno u općinama i gradovima koji nemaju raspoloživog poljoprivrednog zemljišta.
Svaka općina ili grad mogu u Programu raspolaganja ograničiti maksimalnu površinu koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi, time se želi spriječiti da mali broj gospodarstava dobije većinu raspoloživog zemljišta.

U kontinentalnim županijama na prodaju idu parcele površine do 10ha, u priobalju i na otocima do jednog hektara. Uveden je i limit koliko svako gospodarstvo može kupiti državne zemlje, na kontinentu je 50 ha, u priobalju i otocima 5 ha. Kupljene parcele ne smiju se otuđiti 10 godina i moraju se obrađivati sukladno gospodarskom programu u protivnom ugovor se može raskinuti, a sve radi zaštite i očuvanja površina poljoprivrednog zemljišta. Važno je istaknuti da u prodaju ne ide poljoprivredno zemljište koje graniči s građevnim zonama.

Prvi u prioritetu kod zakupa su stočari i to oni koji s obzirom na broj stoke nemaju dovoljno hektara. Ako su ponuđene površine veće ne cijepaju se, a zakupac se obvezuje u roku dvije godine pribaviti broj grla sukladno novim dobivenim površinama.
Zakon kod zakupa prednost daje OPG-ima, obrtima, malim i mikro pravnim osobama ekonomske veličine 8000-100.000 eura, u drugi plan stavlja samoopskrbna gospodarstva i velike tvrtke. Zakon uvodi i domicilnost, boduje i mlade poljoprivrednike, vlasnike gospodarstva, koji u trenutku podnošenja ponude na natječaj za zakup nisu napunili 41. godinu života.

Sredstva od zakupa, prodaje, privremenog korištenja i davanja izravnom pogodbom prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi kojima pripada 65 %, državnom proračunu 25 % i 10 % županiji. Ta sredstva su namjenska, a to znači da se mogu koristiti isključivo za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinsko-pravnih odnosa i zemljišnih knjiga, podmirenje stvarnih troškova u vezi s provedbom zakona, za razminiranje zemljišta, uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu, programe uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, očuvanje ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti te druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede i akvakulture.

Postupke zamjene, zakup za ribnjake, privremeno korištenje, davanje na korištenje izravnom pogodbom, razvrgnuće suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti i dalje provodi Agencija. Prijedlog zakona možete pogledati ovdje. (mps.hr; foto: Arhiva)

Skip to content