Potpisan Ugovor za izradu strateške studije utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune prostornog plana Virovitičko-podravske županije

Obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak i direktor tvrtke Ires ekologije, Mario Mesarić, potpisali su Ugovor o izradi strateške studije utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune prostornog plana Virovitičko-podravske županije. Vrijednost ugovora iznosi 159.750,00 kuna. Potpisivanju Ugovora nazočila je i županijska pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Zorica Hegedušić, kao i ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje VPŽ, Jasna Baranjec Keserica.
Predmet VI. izmjena i dopuna prostornog plana Virovitičko-podravske županije je:
– rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina (akumulacija Ribnjak Virovitica, akumulacija Neteča i Švapski Berek kao dio uređenja vodnog režima sliva Ođenica, retencija Trapinska i Pivnica u Suhopolju, retencije Stublovac, Potočani 1 i Potočani 2 u Gradu Slatini, akumulacija Marjanac i retencija Marjanac u Gradu Orahovici).

dopuna, ažuriranje i preispitivanje vodoopskrbnih sustava korištenja voda i sustava odvodnje (korekcije postojećih trasa sustava odvodnje te obuhvata površina za 4 sustava navodnjavanja na području VPŽ),
planira se ucrtavanje sustava navodnjavanja Kapinci – Vaška II. Faza, Lukač I. i II. Faza, Đolta i Novi Gradac – Detkovac.
dopuna i ažuriranje infrastrukturnih sustava,
dopuna i ažuriranje prometnog sustava (promjena kategorizacije cesta),
dopuna u plinoopskrbnom sustavu (magistralni plinovod dionica Slatina – Velimirovac, planirani plinovodi u koridoru postojećeg plinovoda Budrovac – Donji Miholjac i Sotin – Mursko Središće, dionica u VPŽ, cijevni transport nafte i plina na području VPŽ),
usklađivanje granica eksploatacijskih polja ugljikovodika i utvrđivanje istražnih prostora ugljikovodika,
ažuriranje i dopuna eksploatacijskih polja mineralnih sirovina,
preispitivanje i dopuna izdvojenih građevinskih područja izvan naselja županijskog značaja,
usklađivanje s novim zakonskim propisima,
ažuriranje granice ekološke mreže RH (NATURA 2000),
prilagodba svih grafičkih priloga koordinatnom sustavu,
određivanje područja za smještaj/građenje građevina za gospodarenje otpadom od županijskog značaja.

Izrađivač VI. izmjena i dopuna prostornog plana VPŽ je Zavod za prostorno uređenje VPŽ. (www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)

Skip to content