Predaja Godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika sukladno odredbama novog Zakona o računovodstvu i Zakona o trgovačkim društvima

Srednji i veliki poduzetnici, osim obveze sastavljanja i objavljivanja godišnjih financijskih izvještaja, imaju obvezu sastavljanja i javnog objavljivanja godišnjeg izvješća. Obveza poduzetnika za sastavljanjem i javnim objavljivanjem godišnjeg izvješća propisana je odredbama Zakona o računovodstvu i Zakona o trgovačkim društvima. Godišnje izvješće se po prvi put za izvještajna razdoblja koja su započela od 1. siječnja 2016. godine sastavlja prema zahtjevima novog Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16).

Mikro i mali poduzetnici nisu obvezni izraditi godišnje izvješće, ali su obvezni izraditi godišnje financijske izvještaje te su dužni u bilješkama uz godišnje financijske izvještaje navesti informacije o otkupu vlastitih dionica odnosno udjela.

Zajedno s godišnjim financijskim izvještajima poduzetnici su dužni izraditi izvješće poslovodstva za koje je potrebno provesti reviziju usklađenosti s financijskim izvješćima sastavljenim za isto izvještajno razdoblje i zakonskim odredbama, ako je propisana. obvezna revizija financijskih izvještaja.

Za razdoblja koja započinju od 1. siječnja 2017. godine, veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa i koji na datum bilance prelaze kriterij prosječnog broja od 500 zaposlenika tijekom prethodne poslovne godine u svoje izvješće poslovodstva trebaju uključiti i nefinancijsko izvješće koje sadržava informacije u mjeri koja je nužna za razumijevanje razvoja, poslovnih rezultata i položaja poduzetnika te učinka njegovih aktivnosti koje se odnose najmanje na okolišna, socijalna i kadrovska pitanja, poštovanje ljudskih prava, borbu protiv korupcije i pitanja u vezi s podmićivanjem.

 Poduzetnik može godišnje izvješće zajedno s ostalim izvješćima dostaviti Financijskoj agenciji na papiru ili u elektroničkom obliku, u propisanim rokovima radi javne objave. Člankom 15. Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća propisano je da poduzetnici kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini mogu istovremeno dostaviti godišnje financijske izvještaje za statističke i druge potrebe i za javnu objavu. U slučajevima kada to ne čine istovremeno tada će predati do 30. travnja podatke za statističke potrebe, a do najkasnije 30. lipnja dokumentaciju za potrebe javne objave. Poduzetnici koji sastavljaju (nekonsolidirane) godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće s pripadajućim revizorskim izvješće ako njihovi financijski izvještaji podliježu reviziji dužni su ih do 30. lipnja 2017. godine(u roku šest mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine) dostaviti Financijskoj agenciji radi javne objave. Poduzetnici koji sastavljaju godišnje konsolidirane financijske izvještaje i konsolidirano godišnje izvješće s pripadajućim revizorskim izvješćem ako njihovi financijski izvještaji podliježu reviziji dužni su ih do 30. rujna 2017. godine (u roku devet mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine) dostaviti Financijskoj agenciji radi javne objave. Poduzetnici kojima se poslova godina razlikuje od kalendarske godine do 30. travnja 2017. godine za prethodnu kalendarsku godinu (1. 1. – 31. 12. 2016.) dostavljaju godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe, a za javnu objavu u roku 4 mjeseca po isteku njihove poslovne godine. Ti poduzetnici nemaju mogućnost istovremene predaje dokumentacije za javnu objavu te statističke i druge potrebe

Skip to content