O nama

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ (LAG „VIP“) je neprofitna udruga osnovana 14. rujna 2012. godine na području sjeverozapadnog dijela Virovitičko-podravske županije. Obuhvaća područje grada Virovitice i 5 općina: Lukač, Špišić Bukovicu, Pitomaču, Suhopolje i Gradinu, koji su ujedno i osnivači LAG-a.

lag-podrucje

 

Osnivanje LAG-a „VIP“ predstavlja temelj provođenja LEADER programa (franc. “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale”), što znači „Veze između akcija u ruralnom razvoju“  u Republici Hrvatskoj, čiji je glavni cilj osnivanja unapređenje i poboljšanje ruralnog razvoja te ostvarivanje što bolje suradnje između jedinica lokalne samouprave, nevladinih organizacija, privatnog i civilnog sektora, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mladih, žena te raznih socio-ekonomski ugroženih skupina.

Najvažnije zadaće LAG-a uključuju izradu i provedbu Lokalne razvojne strategije te poticanje lokalnog stanovništva na predlaganje, izradu i provedbu razvojnih projekata, budući da oni najbolje poznaju probleme, potrebe i neiskorištene potencijale svog područja.
Vizija Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ je omogućavanje i promocija uravnoteženog razvoja cijelog ruralnog područja koji će se temeljiti na učinkovitom korištenju svih gospodarskih, poljoprivrednih, turističkih i kulturnih resursa, zaštiti okoliša i održivom razvoju u cilju ostvarenja što veće stope zaposlenosti i povećanja razine obrazovanja.

Najvažniji dio Lokalne razvojne strategije LAG-a je definiranje razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera koji će biti temelj za pripremu, odabir te samu provedbu razvojnih projekata predloženih članova LAG-a.

CILJEVI LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE 2013. – 2014.

1. Razvoj poljoprivrede na području LAG-a,
2. Razvoj gospodarstva na temelju malog i srednjeg poduzetništva
3. Razvoj ljudskih resursa i jačanje identiteta LAG-a
4. Poboljšanje uvjeta života i unapređenje zaštite okoliša

CILJEVI LAG-a PREMA STATUTU 

 • poboljšanje ruralnih, životnih i radnih uvjeta,
 • izgradnja područja LAG-a razvojem proizvoda zasnovanih na povezivanju tradicijske i kulturno-povijesne baštine i inovacija,
 • osiguravanje protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice,
 • umrežavanje između dionika kojima je u cilju i interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja,
 • zajedničko planiranje ukupnog razvoja područja LAG-a,
 • iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za ruralni razvoj,
 • jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja,
 • priprema područja LAG-a za korištenje strukturnih fondova EU,
 • briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i drugom razvoju u širem ruralnom području.

Djelatnosti LAG-a kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • izrada lokalne razvojne strategije za područje LAG-a,
 • razvoj mreže partnera u području LAG-a,
 • briga o napredovanju i edukaciji stručnih timova unutar područja LAG-a,
 • briga o stvaranju stručnih, operativnih, materijalnih i fizičkih preduvjeta za zajedničko planiranje i provedbu razvojnih projekata u području LAG-a,
 • promicanje koncepta održivog razvoja boljom primjenom ruralnih i regionalnih politika EU pristupom „odozdo prema gore“,
 • određivanje prioriteta za razvoj poljoprivrede, turizma i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru,
 • savjetodavna i tehnička potpora u pripremi i izradi projektne dokumentacije subjekata koji djeluju u okviru LAG-a,
 • praćenje zakonske regulative i objave javnih natječaja vezanih uz razvojne mogućnosti i informiranje subjekata koji djeluju u okviru LAG-a o postojećim mogućnostima,
 • suradnja s razvojnim agencijama, obrazovnim institucijama i nadležnim tijelima radi stručnog obrazovanja svojih članova,
 • organizacija studijskih i stručnih putovanja,
 • suradnja sa srodnim nacionalnim i međunarodnim organizacijama,
 • suradnja s nadležnim tijelima u Republici Hrvatsko i Europskoj Uniji, te razmjena iskustava i znanja s ostalim dionicima ruralnog razvoja,
 • informiranje javnosti o LEADER pristupu,
 • promicanje interesa mladih radi njihovog ostanka na ruralnom području,
 • provođenje programa i projekata od interesa za opće dobro.

CILJEVI LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE 2014. – 2020.

izrezak

 

LAG- u „VIROVITIČKI PRSTEN“ ISPLAĆENO UKUPNO 699.984,52 HRK

IZ IPARD MJERE 202 „PRIPREMA I PROVEDBA LOKALNIH STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA“ 

 Nakon prolaska na 2. natječaju IPARD programa za Mjeru 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“, dana 23. veljače 2014. godine LAG „Virovitički prsten“ potpisao je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dvogodišnji IPARD Ugovor za provedbu LEADER Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ u 2014. i 2015. godini. Nakon slanja zadnjeg Zahtjeva za isplatu za 2015. godinu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o isplati, temeljem kojeg je za 2015. godinu LAG-u isplaćeno ukupno 446.825,88 kune, odnosno 99,29% od ukupnih 450.000,00 kuna koliko je odobreno za 2015. godinu. Zadnjom isplatom LAG-u „Virovitički prsten“ isplaćeno je ukupno 699.984,52 HRK za provedene aktivnosti iz IPARD Mjere 202.

 Sredstva iz IPARD Mjere 202 dodijeljena su za provedbu aktivnosti koje su obuhvaćale usavršavanje i obrazovanje zaposlenika i članova LAG-a, animaciju, izradu promidžbenih materijala, organizaciju promidžbenih događaja za stanovnike sa područja LAG-a, organizaciju studijskih putovanja, nabavu opreme te kompletne troškove ureda LAG-a.

 

LAG- u „VIROVITIČKI PRSTEN“ ODOBRENO UKUPNO 312.423,90 HRK

IZ PODMJERE 19.1. „PRIPREMNA POMOĆ“

 Nakon što je, dana 28. rujna 2015. godine, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ dobila Odluku o dodjeli sredstava za provedbu Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o isplati zadnjeg Zahtjeva za isplatu, kojom je Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ odobrena isplata sredstava u iznosu od 79.526,81 kuna. Isplatom konačnog Zahtjeva za isplatu Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ završila  je provedbu Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ sa  odobrenih ukupno 312.423,90 kuna, odnosno 98,02% od ukupno dodijeljenog iznosa za provedbu Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“.

 Sredstva iz Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ odobrena su za izradu Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020., organizaciju sastanaka na području LAG-a, sudjelovanja zaposlenika i članova LAG-a na radionicama i sastancima u svrhu izrade Strategije, opremanje ureda te sve tekuće troškove LAG-a.

 

 LAG-u „VIROVITIČKI PRSTEN“  odobreno ukupno 9.293.805,99 HRK

za provedbu Lokalne razvojne strategije 2014.-2020.

 Nakon što je 27. lipnja 2016. godine LAG „Virovitički prsten“ poslao prijavu na raspisani Natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., nakon završenog postupka rješavanja po prigovorima i ponovne administrativne obrade, te postupka uvećanja javne potpore uslijed viška raspoloživih sredstava, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je konačne rezultate natječaja.

 Sukladno tome, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je odabrala 54 lokalne akcijske grupe (LAG-a) sa područja Republike Hrvatske za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) za razdoblje 2014.–2020. Odabranim LAG-ovima je dodijeljeno ukupno 463.096.945,70 HRK za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ (provedba LRS), Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ iz PRR 2014. – 2020.

Temeljem dobivene Odluke o odabiru LAG-ova, LAG-u „Virovitički prsten“ odobrena je javna potpora u ukupnom iznosu od 9.293.805,99 HRK, budući da zbog broja stanovnika i broja jedinica lokalne samouprave unutar LAG-a, nije bilo moguće ostvariti veći broj bodova, odnosno viši iznos potpore.

 Na konačnoj rang listi za Podmjeru 19.2., LAG „Virovitički prsten“ zauzeo je visoko 17. mjesto od ukupno 54 odabrana LAG-a sa područja Republike Hrvatske, a prema iznosu odobrene potpore ostvario je najbolje rezultate u usporedbi sa ostalim LAG-ovima sa područja Virovitičko-podravske županije.

 Nakon potpisivanja Ugovora s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, LAG „Virovitički prsten“ će krenuti s raspisivanjem natječaja za:

 • Podmjeru 4.1. (tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“),
 • Podmjeru 4.2. (tip operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“),
 • Podmjeru 6.3. (tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“),
 • Podmjeru 6.4. (tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“),
 • Podmjeru 7.4. (tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“) i
 • Podmjeru 8.5. (tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“).

nakon čega će, sukladno definiranim kriterijima u svojoj Lokalnoj razvojnoj strategiji, odabirati i financirati projekte sa svog područja.

 (LRS LAG-a „VIP“ za razdoblje 2014.-2020. može se preuzeti na linku http://www.lagvip.hr/wp-content/uploads/2014/09/Lokalna-razvojna-strategija-LAG-VIP.pdf  )

 Na samom kraju, treba naglasiti kako LAG-ovi sa područja Republike Hrvatske pokrivaju 516 jedinica lokalne samouprave s 6.161 naseljem, te se u područjima djelovanja LAG-ova nalazi više od 2,2 milijuna stanovnika u ruralnim prostorima.  

 

UPRAVNA TIJELA LAG-a

PREDSJEDNIK

Tihana Harmund

DOPREDSJEDNICI

Hrvoje Miler

Siniša Horvat

Marko Ajček

UPRAVNI ODBOR

 1. Razvojna agencija VTA – predstavnik Tihana Harmund
 2. Općina Špišić Bukovica – predstavnik Hrvoje Miler
 3. Općina Gradina – predstavnik Marko Ajček
 4. SPIDER GRUPA d.o.o. – predstavnik Zvonimir Bartolić
 5. ARTOS d.o.o. – predstavnik Josip Bajer
 6. DIBA d.o.o.  – predstavnik Ljerka Blažević
 7. OPG Marin Posavec – predstavnik Marin Posavec
 8. Poljoprivredni obrt „Novosel” – predstavnik Blaženka Novosel
 9. OPG Barčan Sanja – predstavnik Zlatko Barčan 
 10. OPG Ivan Kojadin – predstavnik Ivan Kojadin 
 11. Udruga „Čuvarice kult. baštine” Kladare – predstavnik Ivka Mađar
 12. Udruga voćara VPŽ – predstavnik Stjepan Štiks 
 13. Gradska glazba Virovitica – predstavnik  Ana Paloš
 14. Udruga hrv. branitelja iz Domovinskog rata Općine Suhopolje – predstavnik  Đuro Ripli
 15. Konjička udruga „Graničari” Okrugljača  – predstavnik Željko Škalić

NADZORNI ODBOR (redovni članovi)

 1. Željko Grgačić – predsjednik Nadzornog odbora
 2. Davor Špoljar – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 3. Mate Anić – član Nadzornog odbora

NADZORNI ODBOR (zamjenski članovi)

 1. Katarina Đurđević
 2. Dubravko Balint
 3. Đurđica Giba

 

POPIS ČLANOVA LAG-a “VIP”

POPIS ČLANOVA LAG-a _VIP_